• CT TNHH Thương Mại Dịch Vụ và Đầu Tư NTK

  • A3 Bà Hom p13 Q6

  • Hotline: 0911419001

Horizontal level switch Mobrey
Mã sản phẩm: MB01
(0)    Yêu thích / Lượt xem: 2878
Bảo hành: Đang cập nhật
Hãng SX: Đang cập nhật
Tình trạng: Đang cập nhật
Giá bán: SL:
Đặt hàng qua điện thoại

Horizontal level switch S250H6A/F84

Mobrey Float Level Switch General Purpose: S01DB/F84, Mobrey S01DB/F93, S01DB/F21/1, S01DB/F68/4, S01DB/F93, S01AMA/F68/4, S01APA/F84, S01DB/F264, S01D6B/F84, S01P6B/F84, S01PB/F68/1 S01DB/F185, S01DB/F104/1 Plus all the Mobrey S01 Range

 

Mobrey Horizontal Level Switch Reed Models: S355/F95, S356/F95, S359/F95

 

Mobrey Float Level ‘M’ Switch: SMA1, SMA2, SMB1, SMB2, SMD1, SMD2 Mobrey SMN1, SMN2

 

Mobrey Float Level Switch 316SS Wetside:  S36DA/F84, S36DA/F68/1,  S250DA/F84, S424DA/F96, S36AMA/F185, S36APA/F84, S190DA/F93, S190APA/F93, S190AMA/F93, S417B6A/F88, S418DA/F84, S419DA/F68, S424APA/F68/1,S36B6A/F21/1 Plus all the Composite Flange Construction Float Level Switches 316SS

 

Mobrey Hoseproof Level Switches, S179DB/F84, S189DB/F84 Plus the full range

 

Mobrey Submersible Level Switches, S03DB/F84, S181D/F84, S181P/F68/4 Plus the full range of Aluminium Bronze / Stainless Steel Models

 

Mobrey Explosion Proof Level Switches, S250DGX/F84, S251DA/F84, S253D6G/F84, S255DAX/F68, S257DA/F84, S268DA/F84, S269H6A/F84, S275GX/F84 Plus the full range of Explosion Proof Composite Flange Construction Float Level Switches.

 

 

Mobrey Vertical Level Controls Floating Roof Tank Alarm Switch, DS20DS7A1D4, DS21DS7AU1H4  Plus the full range

 

Mobrey Fabricated Cage / Chambers for Horizontal Level Switch: 144C, 145C, 148C, 150C, 151C, 305C, 306C, 307C, 308C, 145C/0432 Plus the full range.

 

Mobrey Vertical Level Controls Chamber Mounted, BC12FR7A1D8/133, XS13FS4N2D4/212, BC11F, BC13F,BC14F, BC17D, XC11F, XC12F, XC13F, XC14F, XC7D, BS11F, BS12F, BS13F, BS14F, BS17D, XS11F, XS12F, XS14F, XS7D, BC12FS71U1X8/201 Plus the full range

 

Mobrey Direct Mounted Displacer Controls / Float Controls, DS12DS4N1D4/61, DS60, DS61,DS62, DS65, DS66, DS67 Plus the full range

 

Mobrey Vertical Air Break Control BX & BD Range, BX02/1, BX03/1, BX05/2, BX06/2, BX07/2, BX08/2, BX09/1, BX10/2, BX11/2, BX12/1, BX13/2, BX14/2, BX15/1, BX16/2, BX17/1, BX18/2, BX19/2, B20/2, BX21/2, BX22/2, BX23/1, BX24/2, BX25/2, BX45/1, BX87/1, BX88/2 plus the full range

 

Mobrey Direct Mounted Boiler Control-Without Test DeviceBD01/1, BD02/2, BD03/2, BD04/1, BD05/2, BD06/2, BD07/2, BD08/1, BD09/1, BD10/1, BD11/2, BD, 12/2, BD13/2, BD14/2, BD15/2, BD16/2, BD21/2, BD22/2, BD41/1, BD42/1, BD43/1, BD44/2

 

Marine Vertical Air Break Controls Chamber Mounted, BXM02/1, BXM03/1, BXM05/2, BXM07/2, BXM09/1, BXM10/2, BXM11/2, BXM12/1, BXM13/2, BXM14/2, BXM15/1, BXM16/2, BXM17/1, BXM18/2, BXM19/2, BXM22/2, BXM23/1, BXM24/2, BXM25/2, BXM45/1 Plus the full range.

 

Marine Vertical Air Break Controls Direct Mounted-Without test deviceBDM01/1, BDM04/1, BDM05/2, BDM06/2

 

Marine Vertical Air Break Controls Direct Mounted-With test deviceBDTM01/1, BDTM02/2, BDTM03/2, BDTM04/1, BDTM05/1

 

Mobrey Conversion Heads Industrial Vertical Air Break Controls. C62/1, C150/2, C250/2, F62/1, F150/2, F250/2 

Mobrey Industrial Vertical Air Break Controls: BDT01/1, BDT02/2, BDT03/2, BTD04/1, BDT05/1

 

Mobrey Modulating Boiler Controls, 81006, 81008, 80311, 80653, 81660, 81661, 81951, 80436, 80660, 80310, 80311, 80435/1, 80435/2  Plus the full range

 

Mobrey Conversion HeadsCMH/190 (70702/79), FMH/300

 

Mobrey Sequencing Blowdown Valves, 80938, 80947, 80951, 81390

 

Mobrey Obscuration Monitor OM80I2513, I2537, I2538, I2045

 

Mobrey Squitch 2 Ultrasonic Gap Level Switch, 830SDS0000, 834SDS0000, 835SDS0000, 857SDS0000, SK266, SK267, SK304, SK462 Plus the full range

 

Mobrey Squing 2 Tuning Fork Liquid Level Switch, TD5AS1NAA, TE, TF, TG, TC, TD1AS1AAH Pus the full range

 

Mobrey VLS Vibrating Rod Level Switch, VLSKB131A, VLSHB, VLSHN, VLSKN Plus the full range

 

Mobrey PLS Rotating Paddle Level Switch, PLSKB131A, PLSH, PLSP, PLST Plus the full range

 

Mobrey CLS Capacitance Level Switch, CLSKB141A Plus the full range

 

Mobrey Ultrasonic Sensor: 402SD80, 442SD80

 

Mobrey MSP 422 Ultrasonic Transmitter, MSP422-B28, MSP422-N28, MSP-FLG5 Flange

 

Mobrey MSP400RH Ultrasonic Level Transmitter, MSP400RH-B28 Plus the full range

 

Mobrey MSP900GH Ultrasonic Level Transmitter, MSP900GH-A Plus the full range

 

Mobrey MSP900SH Sump Level Transmitter, MCU900S, MCU900F, MSP900SH-A/3 Plus the full range

 

Mobrey Ultrasonic MSP110, MSP90

 

Mobrey MCU901 Control Units: MCU902, MCU901, MCU90F, MCULOG, MCU901WX-A Plus the full range

 

Mobrey MCU201 Control Units. MCU201, MCU203, SK318

 

Mobrey Displacer Liquid Level Transmitters, LTC61TSAD3AB12 Plus the full range

 

Mobrey Series 9700 Level Transmitters, 9710S1A2P3X0 Plus the full range

 

Mobrey 9000 Series Pressure Transmitters, 9000S2GB1AB1X Plus the full range

 

Mobrey 4000 Series Pressure Transmitters, 4020/2, 4020/3 Plus the full range

 

Mobrey 003S0 Point Level Sensor, 003S0, 003S2 Plus the full range

 

Mobrey VT Tuning Fork Level Switch. VT00, VT03, VT05, VT07, VT10, VT0L

 

Mobrey MSM400 Control Unit Atex. Gap Sensors: MSM433A100T7, MSM433A150T7, MSM433A200T7, MSM433A300T7, MSM433A450T7, MSM448A100V7, MSM448A150V7, MSM448A200V7, MSM448AA10V7, MSM448AA15V7, MSM448AA20V7, MSM448AA25V7, MSM448AA30V7, MSM448A100P7 , MSM Pipekit-Atex, K2450, MSM433A***TD, MSM448A100P7D

 

Mobrey Gap sensors Tank Mounting: 433SD801M1, 433SD805M1, 433DS802M1, 433SD803M1, 433SD804M3

 

Mobrey MSL600 Sludge Blanket Level Monitor: MSL60, MSL602, MSL603, MSL603/1, MSL603/SS

 

Mobrey Total Dissolved Solids Controllers TDS, TDS880/W, PDS880, ER605 Electro Hydraulic Valve

 

Mobrey Sequencing Blow Down Valve Spares, SK1, SK2, SK3, SK4, SK5, SK6, SK7, SK8, SK9, SK10, SK11, SK95, SK272  Plus the full range.

 

Mobrey Modulating Control Valve Spares, SK68, SK69, SK70, SK71, SK72, SK73, SK74, SK75, SK76, SK77, SK78, SK79, SK80, SK81, SK82,

SK83, SK84, SK85, SK86, SK87, SK322, SK323, SK324, SK325, SK326, SK327, SK328, SK329, SK351, SK352, SK353,

SK365, SK366, SK367, SK368, SK369, SK370, SK371,SK372

 

Mobrey Boiler Water Level Control Spares, SK18, SK50, SK51, SK52, SK53, SK55, SK57, SK58, SK59, SK60, SK61, SK62, SK63, SK64, SK231, SK274, Plus the full range of Spares

 

Mobrey Electricon Obscuration / OM80 Spares, SK13, SK14, SK15, SK16, SK17, SK125, SK126, SK307, SK308, SK309, SK316, SK317, SK354, SK355, SK364, I2513 Control Unit 240v 100% Flush Mounting, I2537 Transmitter Unit 3/4″ BSP BM143mm SQ, I2538 Receiver Unit 3/4″ BSP BM 143mm SQ, I2045 3/4″ BSP X PG11 adaptor


Mobrey Vertical Level Control Spare Parts, SK178, SK179, SK180, SK181, SK182, SK183, SK184, SK185, SK186, SK187, SK188, SK189,

SK190, SK191, SK192, SK193, SK194, SK195, SK196, SK197, SK198, SK199, SK200

SK201, – SK205, SK343, SK388, SK448, SK449, SK450, SK451, SK452, SK453, SK454, SK455, SK456, SK457

 

Mobrey Modulating Controllers: SK51, SK53, SK65, SK66, SK67, SK93, SK97, SK98, SK99, SK100, SK101, SK273, SK302, SK303

 

Mobrey Horizontal Level Switch Mechanisms, SK207, SK208, SK209, SK213, SK214, SK215, SK216, SK217, SK218, SK220, SK221

SK222, SK223, SK225, SK226, SK228, SK268, SK276 Plus the full range of Spares

 

Mobrey Level Switch Floats, SK135, SK137, SK138, SK140, SK144, SK145, SK146, SK147, SK148 SK149, SK150, SK151, SK152, SK153

SK154, SK155, SK157, SK159, SK160, SK161, SK162, SK163, SK164, SK165, SK166, SK167, SK168, SK169, SK170, SK174, SK290, SK291, SK292, SK297, SK298, SK299, SK301, SK375, SK312, SK313, SK361, SK362  Plus the full range of Spares

 

Mobrey Squitch & Squing Spare Parts, SK262, SK269, SK304, SK331, SK439, SK440, SK441, SK442, SK443, SK444, SK445 Plus the full range of Spares

 

Mobrey GEN4000U Smart Indicator & Accessories, GEN400, GEN401, GEN420, GEN421

 

Mobrey Hydrastep & Hydratect Controls & Parts 2468C A-E, 24683C, 2642C Plus the full range of Components and Spares Including: 459600602 Electrode, 459600802 Electrode, 459600201 Electrode, 24620501AVV Power Supply Board, 24620511AVV, 24620503AVV, 24620502AVV, 24620522AVV, 24620504AVV, 2468CBFD, 2468CAAD, 2468CABD, 2468CACD, 2468CADD, 2468CAED, 2468CAFD, 2468CAGD, 2468CAHD, 2468CAJD, 2468CAKD, 2468CBAD, 2468CBBD, 2468CBCD, 2468CBDD, 2468CBED, 2468CBGD, 2468CBHD, 2468CBJD, 2468CBKD, 2468CCAD, 2468CCBD, 2468CCCD, 2468CCDD, 2468CCED, 2468CCFD, 2468CCGD, 2468CCHD, 2468CCJD, 2468CCKD, 2468CDAD, 2468CDBD, 2468CDCD, 2468CCDDD, 2468CDED, 2468CDFD, 2468CDGD, 2468CDHD, 2468CDJD, 2468CDKD, 2468CEAD, 2468CEBD, 2468CECD, 2468CEDD, 2468CEED, 2468CEFD, 2468CEGD, 2468CEHD, 2468CEJD, 2468CEKD, 24683C, 24683D, 24683BB, 246781ZA, 246782AC, 246784AA, 300-TTT-SSS, 246785A, 246785Z, 246785P, 24673540B, 24673547B, 24670118A, 246791BA, 246791AA, 246722AA, 24549AA, 24579AA, 246781AB, 246781ZA, 246782AC, 246784AA, 24620204A, 24620205A, 24620206A, 24620207A, 2462A, 2462C, 2462E, 413200060, 600200420, 600200430, 600200440, 600200450, 600200460, 470112950, 470111520, 24680501CVV, 24680516BVV, 24680515BVV, 24680504CVV, 24680509BVV, 24680505AVV, 24680522AVV, K9635, K9634, 360190320, 24620501AVV, 24620511AVV, 24620503AVV, 24620502AVV, 24620522AVV, 24620504AVV, 360190350, 360190320, 24620204A, 24620205A, 24620206A, 24620207A, 24673528B, 24673540B, 24673547B, 24670114A, 24670118A

 

Mobrey General Spares: SK31, SK32, SK33, SK34, SK35, SK36, SK37, SK38, SK39, SK40, SK41, SK42, SK43, SK44, SK45, SK46, SK47

SK230, SK244, SK265, SK306, SK311, SK332

 

Mobrey Special Code Items: 70801/244 Magnetic Level Switch, 70801/252 Special Level Switch, 64614 Adaptor M20 to PG13.5, SK264 Spare Kit, VABC Spares Kit Float Cap, 70711/1253/3 VAB Control BD23/3 350mm range, 70711/602/3 Boiler Control BD23/3 MOD, 71278/36 VABC Spares Kit Seals, 71307/1869 003S2 c/w 10Mtrs Cable, 71307/2232 Sensor 402SD80 3 Mtrs St Stl, 71407/558 MSP900GH-A 2″ NPT Transmitter

 

Flowserve Gestra: NRR 2-1 115v Modulating Level Control, BA36 Valve ( BSC36 Spares Kit for BA36K ),

Spirax Sarco: KE43 (BSC16 Valve Stem Assembly KE DN40 Kv25 FOR KE43 ), KE73 ( BSC40 Valve Stem Assembly for KE73 ), KE43 ( BSC15 Valve Seat for KE43 Valve KE DN40 KV:25 ), KE43 ( BSC14 Actuator Clamping Nut for KE43 Valve ), BSC93 Cover Gasket for MV5391 (DN40), BSC13 Bonnet Gasket for KE Valves (DN40),  Spirax 1220181 1/2″ – 3/4″ BPT7 BPT13 AV7 Capsule Assembly

...........................................................

 
NTK-IST Việt Nam là công ty Xuất nhập khẩu hàng đầu Việt Nam. Ngoài ra chúng tôi còn là cầu nối, cung cấp các loại Máy móc, các trang thiết bị tự động, phụ kiện, dụng cụ kiểm tra, đo lường trong công nghiệp, nông nghiệp, sản xuất ... trong đa lĩnh vực, dâu khí, hàng hải, điện, nhiệt, năng lượng, thực phẩm, đóng gói ... của các hãng sản xuất nổi tiếng trên thế giới. 
I E   : sales@ntkvietnam.net                    
 
I W :  www.ntkvietnam.net
          www.ntk-ist.com 
Điểm *
Họ tên *
Tiêu đề *
Nội dung *
Mã xác nhận *

    FullTech
    HỖ TRỢ TRỰC TUYẾN